Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

Az1993. évi LXXIX törvény és az 1996. éviLXII. Törvénymódosítás rendelkezése alapján (Ktv.), a Végrehajtásról szóló 11/1994(VI.8.) MKM rendelet (( Vhr ), a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet ( Magyar Közlöny 1998/30 sz.),  OM 8/2000 (V.24.), valamint az iskolánk SZMSZ-e és Pedagógiai Programja határozza meg a szabályozási kötelezettségeket.

Székhelye: 6500 Baja, Szent Antal 60.
A DÖK működésének színtere az iskola épülete.

Ezen szervezeti és működési szabályzat a fent említett épületben és a Vöröskereszt téri épületben tanuló tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.

 

II.  A diákönkormányzat célja, feladata
 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjai érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
 A diákokat érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, a diákokat érintő jogorvoslati ügyekben javaslatot tesz az igazgatónak. – Javaslatot tesz a gyermekeket és az ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.
 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
- tanulmányi versenyek, vetélkedők
- kulturális programok
  - javaslatok, ötletek gyűjtése a szabadidő-felelősöknek
 

III. A diákönkormányzat tagjai
 A diákönkormányzatot a Sugovica Általános Iskola és Sportiskola Szent Antal utcai és Vöröskereszt téri tanulóközösségeinek (osztályainak) tanulói alkotják.
 A diákönkormányzat felső tagozatosainak joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó és mint választható személy.
 A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni és arra érdemleges választ kapni.
 A diákönkormányzat tagjai egyidejűleg más diákönkormányzatnak is tagjai lehetnek.
 A diákönkormányzati tagság megszűnik kilépési nyilatkozat kitöltésével, illetve ha a tanulói jogviszony megszűnik.

IV.  Szervezeti felépítése, működése
A DÖK az iskola ötödik évfolyamától működteti diákképviseleti rendszerét.
 Az elsőtől negyedik osztályosokat is megilleti az érdekképviselti és érdekérvényesítési jog, valamint a DÖK szervezésében lévő bármelyik programon részt vehetnek, véleményüket, javaslataikat elmondhatják tanítóiknak, vagy a DÖK segítő tanárnak.
 A felső tagozatos osztályközösségek maguk közül minden tanév elején megválasztják a diákönkormányzati képviselőket (1 osztálytitkár és helyettese).
 Az így létrejött testület a DÖK-vezetőség (más néven DÖK-képviselők) /1.sz melléklet/
A DÖK-vezetőség megbeszéléseit szükség szerint tartja. Az ülései nyilvánosak, (külön döntése alapján tarthat zárt ülést is), de véleményezési, felszólalási, javaslattevő, ellenőrzési és beszámoltatási joga csak a képviselőknek van. Az első alakuló ülést a DÖK-segítő pedagógus hívja össze.
 Ezt követően a gyűlések összehívását az elnök, vagy bármeny vezetőségi tag kezdeményezheti.
 A DÖK-vezetőségi gyűlés akkor határozatképes, döntéseket  akkor hozhat, ha a jelenlevők aránya 50%+1 fő.
 A vezetőség feladata, hogy

 A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza (a jelenlevők 50%-a+1fő). Külön döntés alapján személyi, illetve pénzügyi kérdésekben a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.
 A vezetőség üléseiről írásos emlékeztető (külön döntés esetén részletes, szó szerinti jegyzőkönyv) készül.
 Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt, megválasztókat, de évente  legalább egy alkalommal a tanulóközösségek tagjait összehívja (megszervezi az Évi Rendes Közgyűlést)

 A diákönkormányzat vezetőségének megbízatása 1 tanévre szól.

 

Diákközgyűlés
A legfelsőbb fórum a diákközgyűlés.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
A közgyűlésen a diákönkormányzati tisztségviselők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire az igazgatónak vagy megkérdezett személynek legkésőbb 30 napon belül választ kell adnia.
Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetősége vagy az iskola igazgatója kezdeményezi.

 

A diákönkormányzat tisztségviselőit a tanév elején, lehetőleg szeptemberben a DÖK-vezetőség választja meg titkos szavazással.
Ha egy tisztségviselő lemond, vagy megbízását visszavonják, akkor újabb jelölés és szavazás útján lehet csak új tisztségviselőt választani.
A tisztségviselők megbízatása egy tanévre szól.
A tisztségviselőket le lehet váltani, ha az osztályok osztálytitkárainak 1/3-a bizalmatlansági indítványt nyújt be, vagy ha az iskola tanulóinak 1/5-e aláírásával hitelesítve kezdeményezi azt.
A diákönkormányzat tisztségviselői:

    a.  elnök
A DÖK-vezetőség vezetője az elnök.

Feladata:

 

b.  titkár
Az elnök általános helyettese, tevékenyen segít az elnöknek.

Feladata:

 

Feladata:

 

A képviselők munkáját az osztályoknak figyelemmel kell követnie, félévente értékelni kell, hogy eldönthessék, hogy jól képviselik-e az osztály érdekeit és véleményét a vezetőségben.
Osztálytitkárok visszahívása: a DÖK-vezetőségi ülésről való rendszeres távolmaradás; passzív, rossz, bomlasztó magatartás; együttműködésre képtelenség; negatív munkavégzés; stb. miatt. A képviselőt visszahívhatja az osztálya, (,ha az osztály tanulóinak 1/3-a azt indítványozza) vagy javaslatot tehet erre a DÖK vezetősége is.

 

 

V.   Képviselet, kapcsolattartás
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli és/vagy a DÖK-segítő pedagógus.

 

 

VI. A diákönkormányzat gazdasági háttere
 A diákönkormányzat bevételei:

A diákönkormányzat kiadásai:

 A diákönkormányzat nevében pénzt vehet fel, utalványozhat Vankovits Erzsébet (a gazdasági hivatal dolgozója).(Megbízása a 4.sz. mellékletben.)

VII. Záró rendelkezések
 A szervezeti és működési szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
 A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatásával a diákönkormányzat vezetősége fogadja el, a jelenlevők legalább 2/3-os többségével, majd a nevelőtestület jóváhagyása után lép érvénybe.
Ezt a szervezeti és működési szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége 2012.október 25. napi ülésén fogadta el, és a nevelőtestület 2010.……………………………………..-án hagyta jóvá.
………………………………………………………                   ………………………………………………………
   DÖK elnöke                          DÖK-segítő pedagógus                  

                   ………………………………………………………..
                          igazgató
Mellékletek
1.vezetőség tagjai osztályokra lebontva
2.munkaterv
3.iskolarádió SzMSz
4.Megbízási szerződés